Karpatsky gazda

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia našich zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci našej stránky, ktorí sú s nami v kontakte ako zákazníci, nám poskytli v tejto súvislosti svoje osobné údaje. Na tejto web stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Memorandum“), vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať v prípade uplatňovania si práv alebo, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov na info@bemitrade.sk Memorandum je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti BeMi Trade s.r.o.

Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na našej internetovej stránke www.karpatskygazda.sk, formou aktualizácie. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ:

obchodná spoločnosť BeMi Trade s.r.o.
so sídlom Pod Juhom 7666/, 911 01 Trenčín,
identifikačné číslo IČO: 53 913 230
zapísaný v Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 42160/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké údaje o vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V BemiTrade s.r.o. spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko prípadne názov spoločnosti
 • Domovskú alebo inú fyzickú adresu vrátane názvu ulice a názvu mesta alebo obce
 • E -mailová adresa
 • Telefónne číslo

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Ak ste naším zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonom stanoveným povinnostiam na vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Na aký účel spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovaného produktu. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v BeMi Trade s.r.o. na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a overenie identifikácie zákazníkov
 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (predaj tovaru)
 • registrácia zákazníkov
 • plnenie povinností vyplývajúcich BeMi Trade s.r.o. z osobitných právnych predpisov (reklamácie)
 • marketingové účely

Chránime vaše údaje

V BeMi Trade s.r.o. platia pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo BeMi Trade s.r.o. s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe príslušného právneho predpisu (napr. ak nás o to požiada polícia, či daňový úrad).

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti BeMi Trade s.r.o. vyplýva zamestnancom spoločnosti z pracovnoprávneho vzťahu s BeMi Trade s.r.o., ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov.

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.
 • Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

Kam putujú vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám s výnimkou prípadov, poskytnutia osobných údajov naším sprostredkovateľom alebo ak nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. V prípade zasielania tovaru Vám ako konečnému zákazníkovi, poskytujeme Vaše osobné údaje poštovým doručovateľom alebo kuriérskym firmám. V prípade správy a údržby nášej webovej stránky dochádza k sprístupneniu Vašich osobných údajov správcovi webovej stránky. V neposlednom rade sú to osoby ako účtovník a daňový poradca.

Okruh príjemcov:

 • Poštový doručovatelia v zmysle zákona 324/2011 Z. z. o poštových službách
 • Kurierska spoločnosť
 • Správca servera
 • Správca webovej stránky
 • Emailový poskytovateľ
 • Daňový a účtovný poradca
 • Subdodávatelia

Aké máte práva?

Máte právo na prístup k vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje BeMi Trade s.r.o.
 • účely spracúvania
 • kategórie osobných údajov
 • kategórie príjemcov Vašich údajov
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • doby spracúvania údajov
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

Máte právo na opravu vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli BeMi Trade s.r.o.

Ako náš zákazník máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie, najmä pokiaľ ide o adresu na doručovanie zakúpeného tovaru, prípadne iných kontaktných údajov.

Máte právo odmietnuť plne automatizované spracúvanie vašich údajov

Spoločnosť BeMi Trade s.r.o. nespracúva osobné údaje plne automatizovaným spôsobom, ktoré by malo priame právne účinky na dotknuté osoby.

Máte právo na vymazanie vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti je potrebné preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom*

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v  BeMi Trade s.r.o. uplatniť zaslaním žiadosti na:

Emailovú adresu: info@bemitrade.sk

Korešpondenčnú adresu: BeMi Trade s.r.o., so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín

*BeMi Trade s.r.o., si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa

BeMi Trade s.r.o. má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. BeMi Trade s.r.o.  informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, BeMi Trade s.r.o. má právo buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Táto doba sa určí tak, že po ukončení zmluvného vzťahu so zákazníkom je k nej pripočítaná retenčná doba nie kratšia ako vyžaduje zákon. V našej spoločnosti neuchovávame údaje dlhšie ako 15 rokov.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je spoločnosť BeMi Trade s.r.o., so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín. Spoločnosť prevádzkuje internetovú stránku www.karpatskygazda.sk. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, prosím napíšte na info@bemitrade.sk

Zásady používania cookies

Prečítať si
GDPR

GDPR

Dátum aktualizácie: 01.04.2024